O grze
Zasady Gry

Zasady Gry (dalej: Zasady) (wersja z dn. 09.05.2017)

            Prosimy przeczytaj uważnie niniejsze - Zasady Gry przed rozpoczęciem korzystania z Gry lub stron i programów związanych z nią, oferowanych lub obsługiwanych przez Cenega S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa lub podmioty z nią powiązane.

            Usługodawca nie podejmuje zobowiązania podtrzymywania usługi w sposób nieprzerwany ani zakreślony dowolnymi przedziałami czasowymi.

Użytkowanie Usługi jest warunkowane zgodą na niniejsze -Zasady Gry- zgoda ta jest domyślnie wyrażana w momencie rozpoczęcia użytkowania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na dowolną z poniższych treści, nie możesz korzystać z Gry.

 

Zakupy

            Użytkownik chcący dokonać dowolnego zakupu za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do wyboru sposobu płatności na Stronie. Po wybraniu sposobu płatności Użytkownik może zostać poproszony przez Operatora płatności o przesłanie informacji istotnych dla tej operacji w tym numeru karty płatniczej, jej daty ważności, adresu do rachunku oraz adresu zamieszkania.

Administrator rezerwuje sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym stadium zaawansowania z powodów takich jak: podejrzenie oszustwa, bezprawnego lub nieuprawnionego użycia danych.

Po dokonaniu dowolnej dobrowolnej wpłaty pieniężnej, postępowanie reklamacyjne lub odwoławcze nie obejmuje zwrotu wpłaconych środków płatniczych lub ich ekwiwalentu a jedynie dotyczy przeprowadzenia opłaconej usługi.

 

Dostępność oraz Błędy

            Wciąż aktualizujemy Grę jak i jej peryferia. Produkty i usługi oferowane przez nas mogą z tego powodu zmieniać się w zakresie nazw, wyceny oraz sposobu działania, także w sposób niezapowiedziany. Akcje takie będą podejmowane celem naprawienia/usprawnienia działania Usługi.

 

Treść

            Zamieszczając w grze lub na stronach/programach powiązanych z grą, dowolną treść, Użytkownik bierze za nią pełną odpowiedzialność. Dotyczy to aspektów prawnych z dziedziny prawa autorskiego jak i karnego, w wypadku gdyby treść ta naruszała polskie prawo. Jednocześnie zamieszczając taką treść Użytkownik wyraża zgodę na jej dowolne, nieograniczone co do czasu i co do terytorium, utrwalanie, kopiowanie, udostępnianie, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przez Usługodawcę. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do treści, które stworzył, wyraża jednak zgodę na udostępnianie ich innym użytkownikom przez właściciela serwisu, którzy będą mogli wykorzystywać je zgodnie z poniższym regulaminem.

Użytkownik gwarantuje, że: treść którą zamieszcza w Serwisie jest jego własnością lub ma nieograniczone prawo do jej rozpowszechniania i może upoważnić podmioty trzecie do korzystania z nich. Jeżeli podmioty trzecie wystąpią do Administratora z roszczeniem z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich majątkowych lub osobistych, Użytkownik zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych podmiotów, jak też zwrotu wszelkich poniesionych i udokumentowanych przez Administratora kosztów poniesionych przez Administratora w związku z roszczeniami podmiotów trzecich.

 

Konto

            Tworząc konto Użytkownik jest zobowiązany do podania wymaganych przy rejestracji informacji - prawdziwych, rzetelnych i aktualnych. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane za złamanie Zasad Gry i skutkować usunięciem konta.

Gracz jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego hasła dostępu do Serwisu oraz za wszystkie aktywności podejmowane pod tymże hasłem.

Gracz jest zobowiązany do nie udostępniania swego hasła osobom trzecim oraz do natychmiastowego poinformowania Administracji o podejrzeniu, iż osoba/y trzecia przełamała zabezpieczenia jego konta lub w inny nieautoryzowany sposób uzyskała do niego dostęp.

 

Własność Intelektualna

            Serwis i jego oryginalna zawartość (wyłączając treść wniesioną przez Użytkowników) oraz funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością Cenega S.A. i jego licencjonowanych partnerów. Serwis jest chroniony Znakiem Towarowym oraz prawem polskim oraz prawami innych krajów. Treść serwisu, graficzna i inna, nie może zostać wykorzystana w żaden sposób bez uprzedniej zgody Cenega S.A. lub firmy partnerskiej. 

 

Linki do innych stron

            Serwis może zawierać linki do innych stron lub serwisów niekontrolowanych przez Cenega S.A. oraz partnerów.

Administrator, Cenega S.A. oraz partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i postępowanie podmiotów kontrolujących ww. strony i serwisy. Zalecamy dokładne zapoznanie się z Regulaminem i polityką każdego serwisu i strony przed rozpoczęciem korzystania z ich treści/funkcjonalności.

 

Usunięcie

            Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora w dowolnym momencie bez wcześniejszego ostrzeżenia, z powodu złamania przez Użytkownika Zasad lub Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik chcąc usunąć swoje konto może przestać z niego korzystać.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

            W żadnym wypadku Cenega S.A. i jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za dowolne niepożądane efekty, w tym straty zarówno materialne jak i utratę danych, wynikające z dostępu do Serwisu i jego użytkowania.

 

Ostrzeżenie

            Użytkownik korzysta z Gry na własne ryzyko. Administrator nie gwarantuje i nie może zagwarantować jego konkretnych ani ogólnych funkcjonalności w tym szczególnie: a) nieprzerwanego działania Serwisu lub jego dostępności w dowolnym miejscu i czasie; b) naprawienia błędów i rozwiązania problemów z funkcjonalnością Serwisu; c) zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi wirusami i szkodliwym oprogramowaniem; d) spełnienia dowolnych wymogów Użytkownika dotyczących Serwisu.

 

Zmiany

            Administrator rezerwuje sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w powyższych Zasadach. W takim wypadku Administrator dołoży starań, aby poinformować Użytkowników o nadchodzących istotnych zmianach 14 dni przed ich wprowadzeniem. Użytkowanie Serwisu po wprowadzeniu dowolnych zmian oznacza zgodę na ich wprowadzenie - w przypadku braku takiej zgody Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

Kontakt

            Prosimy o kontakt gdyby powyższe Zasady wzbudzały dowolne wątpliwości lub wydawały się niejasne.

 

Zasady Użytkowania

            Niniejsze Zasady określają warunki zachowania Użytkowników w grze „Titan Siege“. Zasady zachowania zostały stworzone po to, aby w możliwie największym stopniu uprzyjemnić każdemu Użytkownikowi czas spędzony w świecie Gry. Obowiązkiem każdego użytkownika jest poznanie, zrozumienie i przestrzeganie Zasad Użytkowania.

Poniższych zasad nie należy traktować jako wyczerpujących, a Administrator Gry zastrzega sobie prawo do decydowania, co jest naruszeniem poniższych zasad a także do zastosowania wybranej przez siebie sankcji włącznie z zamknięciem lub usunięciem konta Użytkownika.

A: Zasady dotyczące nazw Użytkownika oraz nazw gildii.

            Każdy użytkownik sam wybiera nazwy dla swoich postaci. Dodatkowo gracze mogą tworzyć „gildie”, które również będą musiały zostać nazwane. W trakcie tworzenia nazwy postaci, gildii czy innej nazwy widocznej dla pozostałych graczy, użytkownik jest zobowiązania do przestrzegania poniższych zasad a także ogólnie przyjętych zasad przyzwoitości językowej. Jeśli Administrator stwierdzi, że dana nazwa jest obraźliwa lub niestosowna, może ją samodzielnie zmienić, usunąć lub zawiesić lub zamknąć konto użytkownika.

W szczególności nie mogą zostać użyte nazwy:

i. Wykorzystane już przez innego użytkownika lub szczególnie podobne, mające służyć wprowadzaniu w błąd, w szczególności dotyczące Game Masterów lub innych członków Administracji;
ii. Zawierające wulgarny język, obraźliwe, szkalujące, obsceniczne, intencjonalnie nienawistne lub w inny sposób niewłaściwe językowo, także kontekstowo;
iii. Istniejących osób lub podmiotów, będące własnością innej osoby lub podmiotu bez pisemnej zgody tej osoby lub podmiotu;
iv. Wykorzystywane w ogólnie znanych religiach lub kultach;
v. Nawiązujące do tematyk nielicujących z funkcjonującym w grze ograniczeniem wiekowym użytkowników -narkotyków, seksu, alkoholu lub działalności przestępczej;
vi. Będące trudne do wymówienia (np., "Asdfasdf", "Jjxccm", "Hvlldrm");

Alternatywny lub błędny zapis wszystkich wyżej opisanych rodzajów nazw również jest zabroniony.

B: Zasady dotyczące "Czatu" oraz interakcji z innymi Użytkownikami.

            Komunikacja wewnątrz gry z innymi użytkownikami a także pracownikami Administracji jest integralną częścią Gry i w dalszej części nazywana będzie “czatem”. Korzystając z Czatu nie wolno:

 1. Przekazywać treści które wedle uznania Administracji są obraźliwe, włączając w to treść lub język który jest niedozwolony, krzywdzący, zagrażający, obraźliwy, prześladowczy, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, nienawistny, zawierający treści erotyczne lub rasowo, etnicznie, kulturowo, religijnie lub w inny sposób niestosowny, a także błędny lub alternatywny zapis powyżej wymienionych by uniknąć ograniczeń;
 2. Wykonywać czynności przeszkadzających, takich jak celowe zasypywanie okna czatu niewielkimi wiadomościami by inni gracze nie byli w stanie go przeczytać lub umieszczanie dużych ilości tekstu, które mogą dezorganizować normalne użycie Czatu;
 3. Rozsyłać tzw. spamu (wysyłki i ogłoszenia zawierające informacje niezwiązane z przebiegiem Gry) lub floodu (gdy informacje są wielokrotnie powtarzane, odtwarzane, kopiowane itp.) w dowolnym rodzaju czatu w grze;
 4. Wysyłać wielokrotnie nieproszonych czy niechcianych wiadomości do danego użytkownika (co będzie traktowane jako nękanie) czy też umieszczać je w oknie czatu, zwłaszcza ogłoszenia o sprzedaży dóbr lub usług;
 5. Umieszczać jakichkolwiek danych osobowych w grze, na stronie lub forum gry, wyłączając własne dane przesłane w prywatnej wiadomości pojedynczemu graczowi;
 6. Nękać, zastraszać, prześladować, niepokoić czy powodować niechciane zainteresowanie czy dyskomfort jakiegokolwiek użytkownika gry,
 7. Brać udziału w jakiejkolwiek czynności która, w opinii Administracji, skutkuje lub może skutkować oszustwem czy kradzieżą dóbr w grze;
 8. Publikować dowolnych treści, materiałów, linków lub odnośników mogących narazić innych graczy lub system gry na szwank, szczególnie poprzez wirusy, trojany i inne szkodliwe oprogramowanie.
 9. Podszywać się pod jakąkolwiek osobę, w szczególności Mistrza Gry lub innego pracownika Administracji, ani też w dowolny sposób umieszczać ogłoszeń w grze, które miałyby na celu wprowadzenie innych użytkowników w błąd.

C: Zasady dotyczące korzystania z gry.

W grze zakazane są poniższe czynności:

 1. Sprzedaż, kupno, wymiana, udostępnienie konta. Kategoria ta dotyczy również reklamowania konta/postaci na sprzedaż a także poszukiwanie konta/postaci w celu kupna.
 2. Sprzedaż oraz Zakup poza Grą lub za dobra spoza Gry, w tym gotówkę i inne sposoby płatności za Usługi w Grze wszelkich obiektów, przedmiotów, usług, waluty występującej wewnątrz Gry;
 3. Tworzenie i wykorzystywanie w Grze botów, a także wszelkich technicznych lub innych środków służących emulowaniu działań Użytkownika w Grze;
 4. Wykorzystywanie jakichkolwiek błędów występujących w Grze oraz błędów w programach towarzyszących Grze. Użytkownik, który wykryje takie błędy w Grze, ma obowiązek zawiadomić o nich Administratora.
 5. Umyślne wykorzystywanie mechaniki gry w sposób niezgodny z zamierzeniem twórców, pomimo wyraźnego zalecenia zawartego w regulaminie gry. Także rozmyślne wykorzystywanie mechaniki gry w sposób utrudniający rozgrywkę innym graczom w stopniu nagannym.

D: Kary oraz odwołania od decyzji administracji.

 1. Administrator zasądza kary oraz decyduje o ich formie i wymiarze w sposób jednostronny i uznaniowy, na podstawie Zasad Gry.
 2. Administrator podejmuje czynności sprawdzające i ew. decyzje o ukaraniu także po zgłoszeniu otrzymanym od Graczy. Zgłoszeń dokonywać można poprzez system wbudowany w interfejs gry lub z poziomu witryny. Zgłoszenia niekompletne, niejasne, niewłaściwe lub wprowadzające w błąd nie zostaną rozpatrzone, mogą też stanowić podstawę do ukarania zgłaszającego. Zgłoszenia dotyczące zapisu czatu w grze lub z innego powodu wymagające graficznego przedstawienia, należy przesyłać  korzystając z formularza na stronie http://titansiege.pl/pomoc. Do jasno sprecyzowanego zgłoszenia należy dołączyć zrzut ekranu ilustrujący przedmiot zgłoszenia. Zrzuty ekranu powinny być wykonane poprzez naciśnięcie klawisza «Print Screen». Zmiana nazwy, rozmiaru lub formatu pliku może skutkować nie rozpatrzeniem zgłoszenia. Zrzut ekranu powinien być dołączony w postaci załącznika do wiadomości, linki do stron hostingowych nie będą otwierane. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające zrzuty ekranu nie starsze niż 7 dni. W przypadku zgłoszeń dot. czatu, okno czatu na zrzucie ekranu powinno być całkowicie rozwinięte.
 3. Podstawową karą jest blokada konta, czasowa lub permanentna, której najniższy wariant - 24 godzinny - uznawany jest za ostrzeżenie, tym samym wymierzane kary nie będą poprzedzane pisemnymi ostrzeżeniami ani upomnieniami.
 4. Wszelkie pytania i skargi dotyczące Zasad Gry, surowości i słuszności kary, Administrator rozpatruje wyłącznie w trybie odwołań pisemnych złożonych za pośrednictwem elektronicznych zgłoszeń. Gracz może odwołać się wyłącznie w sprawie konta użytkowanego przez siebie - odwołania w sprawie osób trzecich nie będą rozpatrywane. W przypadku odmownego rozpatrzenia odwołania Użytkownika, Użytkownik nie może złożyć ponownie odwołania. W przypadku złożenia przez Użytkownika ponownego odwołania w tej samej sprawie,  Administrator pozostawi to odwołanie bez rozpoznania. W skutek rozpoznania odwołania Administrator może: utrzymać w mocy pierwotną decyzję, zmienić zastosowane sankcje poprzez odwołanie sankcji lub zastosowanie innej sankcji.
 5. Kary, ich zasadność oraz wymiar pozostają wyłączną sprawą Administracji oraz osoby ukaranej. Wszelkie próby ekspandowania dyskusji o nałożonej karze, w tym w szczególności za pomocą rozpowszechniania fałszywych informacji co do jej podstaw i wymiaru, może skutkować szybszym zakończeniem postępowania odwoławczego i zaostrzeniem nałożonej już kary.
 6. Obraźliwe, pogardliwe lub w inny sposób podważające autorytet Administracji wypowiedzi, niezależnie od platformy i medium w/na którym zostały umieszczone, mogą stanowić podstawę do ukarania ich autora w grze jak i do zablokowania jego dostępu do serwisów powiązanych z Grą.
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.